¿Para que serven os grupos contables 8 e 9?

Os grupos 8 e 9 utilizanse no novo plan para rexistrar os ingresos e gastos imputados ó patrimonio neto, é dicir, gastos derivados da valoración de determinados activos e pasivos que non teñen por qué recollerse en Pérdidas e Ganancias. Por exemplo os derivados da valoración de Activos Financieiros Dispoñibles para a Venda (AFDV).

En semellanza a como operan os grupos 6 e 7 coa conta 129, as contas do subgrupo 13 serán o destino dos grupos 8 e 9.

Estes ingresos e gastos non aparecen no balance, senón que serven para cumplimentar o Estado de Ingresos e Gastos Recoñecidos, dentro do ECPN (Estado de Cambios de Patrimonio Neto), documento que non é obligatorio para PEMES. Estas poderán acollerse ó PGC PEMES onde non están incluídos estes grupos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *