Os tipos de interese: nominais e efectivos

Á hora de facer os calculos financieiros compre ter en conta que existen dúas clases de tipos de interese:

  • Tipo nominal de interese: É o tipo que se pacta coa entidade financieira e que serve como base para o cálculo do interese.
  • Tipo  efectivo equivalente ou TAE: É o tipo de interese que fai igual un tipo nominal no que os seus intereses son liquidables ó longo do ano a un no que os seus intereses son liquidables ó final do ano. Este tipo ten en conta o impacto que teñen sobre os tipos nominais os períodos de cobro ou pago que se producen ó longo do ano (esto estríctamente chámase TIE, tipo de interese efectivo). Inclúense tamén o efecto das diferentes comisións aplicadas (apertura, etc.), que e cando se chama TAE (taxa anual equivalente).

Polo tanto, o nominal coincide coa TAE cando os intereses se liquidan ó final do ano (supoñendo que non existen comisiones).

Por exemplo, situemos dous tipos nominais do 8%, con mesmo montante e vencemento, pero no que os pagos de intereses no primeiro fanse mensualmente e no segundo trimestralmente. Utilizando a fórmula da TAE podemos ver como canto máis se fraccionan os pagos ó longo do ano máis aumenta a TAE. Para o 8% de interese teremos:

Anual: 8%
Semestral: 8,1600 %
Trimestral: 8,2432 %
Mensual: 8,300 %
Diario: 8,3277%

Podes calcular calcular a TAE ou o TIE no páxina do Banco de España.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *